Integritetspolicy

TPA Claims & Admin AB (nedan kallad TPA) har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig.

TPA är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Behandling sker av anställda hos TPA.

 

I denna informationstext beskriver vi för dig hur och varför TPA behandlar dina personuppgifter.

Kundförhållande

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera ditt kundförhållande med och fullgörandet av det skadeärende du har med TPA. Uppgifterna används till exempel för att identifiera dig som kund, vid förberedelser och administration av ditt skadeärende samt ge dig tillgång till vår webbaserade kundportal (under konstruktion).

Behandling av uppgifter sker även när TPA kontaktar dig inhämtande av kompletterande information som har anknytning till skadeärendet. Behandling av personuppgifter sker även när du som kund elektroniskt mottar information från TPA, till exempel via sms, e-post eller via inloggning på ovan nämnda kundportal för att kunna ta del av information eller för att elektroniskt signera dokument.

Personuppgifter om dig som kund kan komma att behandlas efter att en intresseavvägning har gjorts mellan TPA berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. Sådan behandling kan till exempel avse hantering av läkarintyg, sjukhusjournaler, arbetsgivarintyg, myndighetsintyg, med mera. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose TPA:s behov av att säkerställa att rätt ersättning utbetalas.

Dina personuppgifter behandlas och lagras även för att uppfylla rättsliga förpliktelser som TPA har, så som att uppnå och säkerställa tillräcklig kundkännedom, genomföra kontroll mot sanktionslistor, bevarande av dokumentation eller utlämnande av uppgifter till myndigheter på begäran.

Kontakt med TPA

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du tar kontakt med oss eller när vi tar kontakt med dig via     e-post, brev, kontaktformulär på vår hemsida eller annat vis.

TPA kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan TPA berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse.

 

Personuppgifter kan komma att behandlas för TPA:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Samarbetspartner till TPA

TPA kan komma att behandla personuppgifter avseende anställda hos en samarbetspartner i syfte att kommunicera med samarbetspartnern, hantera avtalsförhållandet och för att hantera de tjänster som kommits överens om mellan bolagen. Det kan till exempel avse fakturahantering.

TPA kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan TPA berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. En behandling är nödvändig för att tillgodose TPA behov av att upprätthålla ingången avtalsrelation.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för TPA:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vi hämtar information om dig från olika källor.

Vi hämtar information om dig som kund från dig själv i samband med att du anmäler ett skadeärende och i samband med inhämtande av kompletterande uppgifter i ärendet. Vilket kan ske genom att du/vi använder någon av våra digitala kanaler (till exempel e-post, kundportal, elektronisk signering) eller med ordinarie post.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan TPA komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande från privata och offentliga register. Informationen inhämtas i enlighet med den fullmakt du har givit till TPA, för att kunna genomföra uppdraget

För att uppfylla rättsliga förpliktelser kan TPA komma att samköra dina personuppgifter mot sanktionslistor för att genomföra kontroller.

Vi hämtar även uppgifter från andra aktörer, så som försäkringsbolag, Försäkringskassan, läkare och sjukhus samt A-kassan i den utsträckning som krävs. Sådan information inhämtas endast i den utsträckning det är nödvändigt för fullgörande av uppdrag relaterat till skadeärendet.

TPA delar uppgifter till samarbetspartner, till exempel ett försäkringsföretag eller försäkringsdistributören.          I dessa fall är TPA och vår samarbetspartner båda personuppgiftsansvariga och du kommer, utöver den information du får från oss, även att erhålla information från den aktör du valt att teckna försäkringsavtalet med.

Uppgifter kan även komma att delas med vissa tjänsteleverantörer till TPA, till exempel systemleverantörer och molntjänstleverantörer. I dessa fall agerar tjänsteleverantören enligt instruktioner från oss och får inte använda uppgifterna för egna ändamål.

Vi kan även komma att dela personuppgifter med myndigheter, inkluderat rättsvårdande myndigheter, i de fall vi är skyldiga att göra det. En sådan behandling är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter kan även komma att delas med domstolar, motparter och andra aktörer i samband med rättstvist. En sådan behandling görs för TPA:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

TPA kan även komma att dela uppgifter med potentiella köpare och säljare om verksamheten skulle säljas eller slås ihop med annat företag. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

Den behandling som TPA utför sker inom EU/EES. I de fall TPA eller en tjänsteleverantör till TPA skulle överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES säkerställer TPA att det finns skyddsåtgärder på plats.

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du är kund hos TPA samt även efter att ditt ärende är färdigreglerat, i den mån lag kräver det. Det kan till exempel avse bevarande av kunddokumentation och avtal som visar vad TPA och du har kommit överens om.

Personuppgifter kommer i övriga fall endast behandlas så länge det är nödvändigt.

Tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Begära rättelse

Du har rätt att begära att felaktigt registrerade uppgifter om dig rättas.

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter.

Invända mot behandling för direkt marknadsföring                           

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring och avregistrera dig från eventuella kundutskick.

Begära begränsning av behandling

Du har under vissa omständigheter rätt att begära att TPA begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under sådana omständigheter kommer TPA eventuellt inte att kunna uppfylla de skyldigheter vi har enligt vårt skaderegleringsuppdrag. 

Dataportabilitet

Du har under vissa omständigheter och om det är tekniskt möjligt rätt att få ut de personuppgifter som registrerats om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan aktör.

Radering

Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om dig raderade. Detta gäller dock inte om TPA är skyldigt att bevara uppgifterna enligt lag.

Du kan alltid kontakta TPA om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

Kenneth Granholm

TPA Claims & Admin AB
Södra Gubberogatan 20

416 63 Göteborg

Telefonnummer: 031-760 70 15
E-post: info@tpaclaims.se

              

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du anser att uppgifter om dig behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

2021-03-19